ای کاش کسی باشد

که بفهمد

وقتی میگویی تنهایی

یعنی دقیقاً چقدر تنهایی ... "

تبعید شده ام

به انزوا

به تنهایی

به غربت

انگار دستی هلم داده به گوشه ای  !

مرداب شده ام،

گرفتار در خود

بی راه

بی چاه ...

روز از پی روز

شب از پس شب

نشسته ام

به انتظار تمام شدنم .......

منبع : روزنگارهای منای کاش
برچسب ها : تنهایی